Kirkebilen | Vig Sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkebilen

Kirkebilen er afløst af FLEX-TAXA
Egen-betaling ifbm. ture til Vig Kirke eller præstegård er i alt 20 kr. pr. gang.
Gem flex-taxa-kvitteringen, og Vig Kirke refunderer den til dig – fratrukket de 20 kr.​

Læs mere om FLEXTURE her

Taxa

Vi har i Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­t har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.